تبلیغات
بنه وار طایفه شهنی - نام بختیاری
 
بنه وار طایفه شهنی
جمعه 10 اردیبهشت 1395 :: امین احمدی بیرگانی

نامهای(لری) باستانی كه بر سنگ نگاره ها حك شده

تیامسیش = چشمهایم برایش

تیاناز = چشمهای زیبا

خورباتشو = خورشید . باد . اتش. اب

چی تیا داس = مثل چشمهای مادرش هست

دوراونتاش = دور . آن. آتش

تیاسنیس = بدون چشم ... كور

هوبانتی = خوب چشمهایی دارد

نپیرشیا = هیچ وقت پیر نشوی نكورشیا =هیچ وقت خاموش نشوی

اونتش كال = آن اتش زیاد

چغایورد

گوتییر

ناهونته

سوتروك

سیمانه = برای ما هست

سیمونی = برای من هستی

" نام دختر :

آریانا = اسم دخترانه لری مشتق از کلمه آرییی (ایرانی)

آسا = کسی که بدو مهر فراوان دارند - نام چوبی مقدس در باور لرهاست - عصا - ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی تکیه گاه والدین گفته می شود)

آسو = افق - محل پایین رفتن خورشید

آساره = ستاره

تیام = چشمهایم. به معنی چشم هایم و در واقع به مفهوم عزیز دل یا همه چیزم می باشد

تیارا = چشم آرا. روشنی چشم

سایدا = سایه مادر. سایه مادر، پناه مادر

برگام = به ضم ب ، ابروهایم

سوتیام = نور چشمانم مرکب از سو به معنای نور و روشنایی و تیام به معنای دو چشم است

دنا = نام کوهی در کهگیلویه و بویراحمد

نَشمی = زن زیبا رو - خوش رو - زیبا

نَشمین= زن زیبا رو - خوش رو – زیبا

چیدا = مثل مادر. مانند مادر یا از لحاظ مهر و عاطفه شبیه مهر مادرانه، برای دختر

چیمه = مثل ماه نامی دخترانه

تیدا = چشم مادر

ایلماه = ماه ایل

ایلدا = مادر ایل

تُرنه (torne) = ....

تیاناز = کسی که چشمهای نازی دارد

تی ناز = چشم ناز

آساره = آستاره = ستاره

داگل = مادر گل

سو تیام = نور چشمانم

بُرگام = ابروهایم

تِی گل = کنار گل

تی گل = چشم گل

ایل سیت میرا = ایل برایت بمیرد

چی گل = مثل گل

نَشمین = باوقار

دالیا = مادر زیبا

سی‌ناز =

می‌ناز =

هانا = فریاد، اسم دختر (لری لرستان)

هرسام = اشکهام کنیه از عزیزم، نامی برای دختر

هرنگ = تاب و توان دل و مجازا قدرت و امید زندگی، برای دختر و پسر

هیلمی =داری موی بور و زرد مانند. اسم زیبا برای دختر خانم ها (لری لرستانی)

سی دا = به معنی هدیه برای مادر

سیدا = سرپناه مادر، اسم زیبا برای دختر

ستین = به معنی عزیز . ستون ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی ستون و تکیه گاه والدین گفته می شود)

دلسا = به معنی عزیز دل و تکیه گاه

ساواش = به معنی سایه همراه

نارینا = به معنی مثل دانه انار، افسانه ای لری

هرنگ = به معنی آرامش و تسکین دهنده

ایلدا = به معنی مادر ایل، شیرزن

منتیا = به معنی درون چشمان، کنایه از بسیار عزیز بودن است

هیلناز = به معنی سرخگون ، نازنین و به رنگ بور

انوس = به معنی مثل باد، سریع

مریدا = به معنی مثل مادر

گلاره = چشم

هاویر = به معنی در یاد مانده

دیارا = به معنی شاخص و نامدار

ویرا = یاد و خاطره، اسم دختر و پسر

نیش ها = نوش طلب - درپی آرامش - صلح جو - کام طلب

ریشنا = روشنا - نور - روشنایی

رۈشنا = روشنا - نور - روشنایی

خاتی = بانو - خاتون

خاتین = بانو - خاتون

***********************************************************

" نام پسر :

بهرود = بهترین فرزند

بردین = ( سنگی ، مقاوم ، نام طایفه ای از اسیوند )

دامون = دامنه کوه

ارسام = اشکهایم

هیرمان = به یاد ماندنی

پایاز = پایدار

آسا = عزیز

آوان = نام سلسله پادشاهی در لرستان

آرتا = فرمانده کاسیان (لرها) در سپاه دوم خشایارشاه هنگام حمله به یونان

تاراز = نام کوهی در چهار محال و بختیاری

هیرو = مبارک

سالیز = سایه + لیز =خانه

و هیوا = امید این اسمها را نمیدونم دقیقا اسم دختر هست یا پسر. به احتمال زیاد برای دختر استفاده میشه.(طبق گفته دوستان)

آرمون = ( آرزو )

آرمُن = (آرزو )

آرُمی = ( آرامش و آسایش )

آرمین = ( آرزو ، شوق و عشق )

آرُنگ = ( آهنگ ، ناله)

آستـُن = ( صخره ی پلکانی )

آشو = ( شاهین)

آلان ( بهانه ) -

آراز = ( بغض )

اُردی = ( سپاه ، لشگر )

اِزما = ( آزمایش کننده )

اِستیم ( ستون ، تکیه گاه )

اِشگار = ( شکر گزار ، سپاسگزار )

اَشنا ( شنوا)

اَلتاش ( صخره )

اُلمان ( نام شعر و آهنگی معروف ، عاشق یا معشوقی خیالی )

اَلَو = ( عقاب )

اِلیما = ( قومی باستانی که در بختیاری می زیسته اند و پایتخت آنها ایاپیر ( ایذه) بوده

اوسین = ( افسون ، دعا )

ایاس = ( یاد ، خیال )

ایما = ( ما )

ایمانی = ( خودمانی ، از ما )

بئوار = ( غریب ، بی موطن )

بازیار = ( درو گر )

بانده = ( پرنده )

باوام = ( عزیزم )

باوان = ( کس و کار ، فامیل پدری )

باهنده = ( پرنده )

بایار = (دردمند )

برفیز = ( بهمن )

بَروک = ( پیکر و اندام )

بروهی = ( آفرین ، مرحبا )

بشتار = ( آرزو مند )

بشگار = ( سپاسگزار )

بندیر = ( گرفتار ،منتظر )

بنیا = ( پیشرو ، پیشواز )

بهدار= ( پنهان )

بــِــیرُم = ( برف و بوران )

پرمند = ( پرتو)

پایار = = ( پایدار ، مقاوم )

پرناک = ( جوان بالغ و برومند ، نوزاد پرنده ، آماده پرواز ، دور افتاده و مهجور )

پریش = ( آشفته حال )

پریوان ( دستیار شبان ، آنکه گوشه و کنار را شبانی می دهد )

پیا = ( نوعی گیاه

ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود )

پیوار = ( نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود )

تاپـــِـر ( تنها ، منزوی )

تاراز = ( کوهی در مرکز بختیاری )

تاشین = ( همچون صخره ، سخت و مقاوم )

تاوینا = ( برابر ، همسان ، میزان )

تَوار = ( صخره )

تی تــُر = ( تیر انداز )

تیرَش = ( چشم عسلی ، آنکه رنگ چشم اش به زردی می زند )

تیفون = ( طوفان ، موج)

تیکلا = ( آخرین اتابک بختیاری )

تیگدار = ( خوش اقبال )

تیلا = ( عصای دست ، تکیه گاه )

تیمدار = ( اصل و نصب دار ، اصیل )

چاریار ( باهوش ، گره گشا )

چرام ( چراغ من )

چزار = ( آرزومند ، حسرت به دل )

چگا = ( کوه کوچک و کم ارتفاع )

چوخا = ( تنپوش قوم بختیاری )

چیگین = ( همچون جان ، عزیز جانی )

حامین = ( حمایتگر )

خوُِگــِـر = ( ساکت ، متین ، خوددار )

داوار = ( موطن مادری )

درستبا = ( سالم باش )

دسبار = ( از مناطق بختیاری )

دلِسپید = ( مهربان ، دلپاک )

دلیار - دیار ( آشکار ، تصور و خیال )

تاراز = نام کوهی است در بختیاری

***************************************************

۱- اسامی ارزشی(ارزش مالی): صدتمنی(تومانی) ، اشرفی ، گوهر ، مروارید، زِمْرد، فیروزه ، قیمتی ، زربانو ، زرینه ، دُربانو ، نقره ، گوشواره ، زرین گل ، زرین تاج ، گل زرین ، زیور ، زینت ، تاج بانو ، آن تیکه ، زرین دخت ، زرنوات ، گو طلا ، شاطلا، تاش طلا(تاج) ، ماه طلا ، سیم طلا ، کُوش طلا (کفش) ، زرین طلا ، گل طلا ، خاص طلا ، شکر طلا ، شیرین طلا ، نور طلا ، شم طلا ، سنگین طلا ، زر طلا ، نیم طلا ، ناز طلا و..

۲- اسامی در شان طایفه : بگ زایه (زاده) ، خان زایه ، شاه زایه ، ملک زایه ، ملکه ، بُزرگ، نازملک ، فخر دولت خاور ، کشور ، جُو (جان ، سِلطو (سلطان ) ، ماه سلطو ، سلطو چمن سلطو ، ماه دولت شاپسند ، شازَنو(شاه زنان) ، شاخانم ، شاپری ، شادولت ، شاشا ، شاپرور و ...

۳- اسامی بیان کننده ظرافت و زیبائی :آهو ، حوری ، گل اندام ، گل افتو ، گل بانو ، گل پسن ، نازک نازاره ، گل رخ ، گلاب ، ناز بانو ، خورشید بانو ، لیل بانو ، دُربانو ، ماه صنم ، بانو ، ماه پاره ، گل عنبر و...

‏نامهای(لری) باستانی كه بر سنگ نگاره ها حك شده تیامسیش = چشمهایم برایش تیاناز = چشمهای زیبا خورباتشو = خورشید . باد . اتش. اب چی تیا داس = مثل چشمهای مادرش هست دوراونتاش = دور . آن. آتش تیاسنیس = بدون چشم ... كور هوبانتی = خوب چشمهایی دارد نپیرشیا = هیچ وقت پیر نشوی نكورشیا =هیچ وقت خاموش نشوی اونتش كال = آن اتش زیاد چغایورد گوتییر ناهونته سوتروك سیمانه = برای ما هست سیمونی = برای من هستی " نام دختر : آریانا = اسم دخترانه لری مشتق از کلمه آرییی (ایرانی) آسا = کسی که بدو مهر فراوان دارند - نام چوبی مقدس در باور لرهاست - عصا - ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی تکیه گاه والدین گفته می شود) آسو = افق - محل پایین رفتن خورشید آساره = ستاره تیام = چشمهایم. به معنی چشم هایم و در واقع به مفهوم عزیز دل یا همه چیزم می باشد تیارا = چشم آرا. روشنی چشم سایدا = سایه مادر. سایه مادر، پناه مادر برگام = به ضم ب ، ابروهایم سوتیام = نور چشمانم مرکب از سو به معنای نور و روشنایی و تیام به معنای دو چشم است دنا = نام کوهی در کهگیلویه و بویراحمد نَشمی = زن زیبا رو - خوش رو - زیبا نَشمین= زن زیبا رو - خوش رو – زیبا چیدا = مثل مادر. مانند مادر یا از لحاظ مهر و عاطفه شبیه مهر مادرانه، برای دختر چیمه = مثل ماه نامی دخترانه تیدا = چشم مادر ایلماه = ماه ایل ایلدا = مادر ایل تُرنه (torne) = .... تیاناز = کسی که چشمهای نازی دارد تی ناز = چشم ناز آساره = آستاره = ستاره داگل = مادر گل سو تیام = نور چشمانم بُرگام = ابروهایم تِی گل = کنار گل تی گل = چشم گل ایل سیت میرا = ایل برایت بمیرد چی گل = مثل گل نَشمین = باوقار دالیا = مادر زیبا سی‌ناز = می‌ناز = هانا = فریاد، اسم دختر (لری لرستان) هرسام = اشکهام کنیه از عزیزم، نامی برای دختر هرنگ = تاب و توان دل و مجازا قدرت و امید زندگی، برای دختر و پسر هیلمی =داری موی بور و زرد مانند. اسم زیبا برای دختر خانم ها (لری لرستانی) سی دا = به معنی هدیه برای مادر سیدا = سرپناه مادر، اسم زیبا برای دختر ستین = به معنی عزیز . ستون ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی ستون و تکیه گاه والدین گفته می شود) دلسا = به معنی عزیز دل و تکیه گاه ساواش = به معنی سایه همراه نارینا = به معنی مثل دانه انار، افسانه ای لری هرنگ = به معنی آرامش و تسکین دهنده ایلدا = به معنی مادر ایل، شیرزن منتیا = به معنی درون چشمان، کنایه از بسیار عزیز بودن است هیلناز = به معنی سرخگون ، نازنین و به رنگ بور انوس = به معنی مثل باد، سریع مریدا = به معنی مثل مادر گلاره = چشم هاویر = به معنی در یاد مانده دیارا = به معنی شاخص و نامدار ویرا = یاد و خاطره، اسم دختر

و پسر نیش ها = نوش طلب - درپی آرامش - صلح جو - کام طلب ریشنا = روشنا - نور - روشنایی رۈشنا = روشنا - نور - روشنایی خاتی = بانو - خاتون خاتین = بانو - خاتون

*********************************************************** "

نام پسر : بهرود = بهترین فرزند بردین = ( سنگی ، مقاوم ، نام طایفه ای از اسیوند ) دامون = دامنه کوه ارسام = اشکهایم هیرمان = به یاد ماندنی پایاز = پایدار آسا = عزیز آوان = نام سلسله پادشاهی در لرستان آرتا = فرمانده کاسیان (لرها) در سپاه دوم خشایارشاه هنگام حمله به یونان تاراز = نام کوهی در چهار محال و بختیاری هیرو = مبارک سالیز = سایه + لیز =خانه و هیوا = امید این اسمها را نمیدونم دقیقا اسم دختر هست یا پسر. به احتمال زیاد برای دختر استفاده میشه.(طبق گفته دوستان) آرمون = ( آرزو ) آرمُن = (آرزو ) آرُمی = ( آرامش و آسایش ) آرمین = ( آرزو ، شوق و عشق ) آرُنگ = ( آهنگ ، ناله) آستـُن = ( صخره ی پلکانی ) آشو = ( شاهین) آلان ( بهانه ) - آراز = ( بغض ) اُردی = ( سپاه ، لشگر ) اِزما = ( آزمایش کننده ) اِستیم ( ستون ، تکیه گاه ) اِشگار = ( شکر گزار ، سپاسگزار ) اَشنا ( شنوا) اَلتاش ( صخره ) اُلمان ( نام شعر و آهنگی معروف ، عاشق یا معشوقی خیالی ) اَلَو = ( عقاب ) اِلیما = ( قومی باستانی که در بختیاری می زیسته اند و پایتخت آنها ایاپیر ( ایذه) بوده اوسین = ( افسون ، دعا ) ایاس = ( یاد ، خیال ) ایما = ( ما ) ایمانی = ( خودمانی ، از ما ) بئوار = ( غریب ، بی موطن ) بازیار = ( درو گر ) بانده = ( پرنده ) باوام = ( عزیزم ) باوان = ( کس و کار ، فامیل پدری ) باهنده = ( پرنده ) بایار = (دردمند ) برفیز = ( بهمن ) بَروک = ( پیکر و اندام ) بروهی = ( آفرین ، مرحبا ) بشتار = ( آرزو مند ) بشگار = ( سپاسگزار ) بندیر = ( گرفتار ،منتظر ) بنیا = ( پیشرو ، پیشواز ) بهدار= ( پنهان ) بــِــیرُم = ( برف و بوران ) پرمند = ( پرتو) پایار = = ( پایدار ، مقاوم ) پرناک = ( جوان بالغ و برومند ، نوزاد پرنده ، آماده پرواز ، دور افتاده و مهجور ) پریش = ( آشفته حال ) پریوان ( دستیار شبان ، آنکه گوشه و کنار را شبانی می دهد ) پیا = ( نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود ) پیوار = ( نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود ) تاپـــِـر ( تنها ، منزوی ) تاراز = ( کوهی در مرکز بختیاری ) تاشین = ( همچون صخره ، سخت و مقاوم ) تاوینا = ( برابر ، همسان ، میزان ) تَوار = ( صخره ) تی تــُر = ( تیر انداز ) تیرَش = ( چشم عسلی ، آنکه رنگ چشم اش به زردی می زند ) تیفون = ( طوفان ، موج) تیکلا = ( آخرین اتابک بختیاری ) تیگدار = ( خوش اقبال ) تیلا = ( عصای دست ، تکیه گاه ) تیمدار = ( اصل و نصب دار ، اصیل ) چاریار ( باهوش ، گره گشا ) چرام ( چراغ من ) چزار = ( آرزومند ، حسرت به دل ) چگا = ( کوه کوچک و کم ارتفاع ) چوخا = ( تنپوش قوم بختیاری ) چیگین = ( همچون جان ، عزیز جانی ) حامین = ( حمایتگر ) خوُِگــِـر = ( ساکت ، متین ، خوددار ) داوار = ( موطن مادری ) درستبا = ( سالم باش ) دسبار = ( از مناطق بختیاری ) دلِسپید = ( مهربان ، دلپاک ) دلیار - دیار ( آشکار ، تصور و خیال ) تاراز = نام کوهی است در بختیاری

***************************************************

۱- اسامی ارزشی(ارزش مالی): صدتمنی(تومانی) ، اشرفی ، گوهر ، مروارید، زِمْرد، فیروزه ، قیمتی ، زربانو ، زرینه ، دُربانو ، نقره ، گوشواره ، زرین گل ، زرین تاج ، گل زرین ، زیور ، زینت ، تاج بانو ، آن تیکه ، زرین دخت ، زرنوات ، گو طلا ، شاطلا، تاش طلا(تاج) ، ماه طلا ، سیم طلا ، کُوش طلا (کفش) ، زرین طلا ، گل طلا ، خاص طلا ، شکر طلا ، شیرین طلا ، نور طلا ، شم طلا ، سنگین طلا ، زر طلا ، نیم طلا ، ناز طلا و.. ۲- اسامی در شان طایفه : بگ زایه (زاده) ، خان زایه ، شاه زایه ، ملک زایه ، ملکه ، بُزرگ، نازملک ، فخر دولت خاور ، کشور ، جُو (جان ، سِلطو (سلطان ) ، ماه سلطو ، سلطو چمن سلطو ، ماه دولت شاپسند ، شازَنو(شاه زنان) ، شاخانم ، شاپری ، شادولت ، شاشا ، شاپرور و ... ۳- اسامی بیان کننده ظرافت و زیبائی :آهو ، حوری ، گل اندام ، گل افتو ، گل بانو ، گل پسن ، نازک نازاره ، گل رخ ، گلاب ، ناز بانو ، خورشید بانو ، لیل بانو ، دُربانو ، ماه صنم ، بانو ، ماه پاره

نوع مطلب : آیین ورسوم بختیاری، 
برچسب ها : نام بختیاری، اسامی بختیاری، بختیاری،
لینک های مرتبط :
شنبه 5 مرداد 1398 08:19 ب.ظ
Your next just one could be the dreadful male organ extension supplement.
Those would be the pills that tend not to send no matter which when it comes to penile magnification excluding don't assign their customers any destruction both.

An individual don’t urge any certain before downbeat outcomes via ingesting them.

You obtain them indoors an answer to obtaining the sizing of your castle in the sky, honor obtaining them,
then one sunlight hours becoming conscious that will
you’re persuading swindled.
There is no support of which pressing together the male organ prolongs that undyingly.

These expected gives support to tin can stop the blood
vessels hoard also affecting negative effects or maybe eternal injury.

About staffs am given treatments in their acknowledge weight,
hyaluronic acid solution otherwise put on stuff
in the direction of improve the breadth of the male organ stream.

It truly is undecided whether this inoculation is alive safe and contains not really survived
showed that will jabs container augment male member mass.
And as with the some other courses of action, this will likely certainly not improve the serve with the manhood.


The reasoning to the usage of these outcomes is based on the idea that the narrowing
from the pores and skin along with forms on the male organ may well agree to a expanding.
A sort of close with waves can also be advertised pertaining to employment in belching.
یکشنبه 2 تیر 1398 02:53 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
price cialis best cialis generico lilly cialis purchasing sublingual cialis online cialis 20 mg best price canada discount drugs cialis buy cialis online cheapest cialis price thailand cialis tablets cialis 20 mg effectiveness
شنبه 1 تیر 1398 07:21 ق.ظ

You reported that terrifically.
cialis italia gratis cialis online deutschland click here take cialis cialis herbs 200 cialis coupon generic cialis soft gels cialis e hiv preis cialis 20mg schweiz generic low dose cialis cialis alternative
جمعه 31 خرداد 1398 03:14 ب.ظ

You actually suggested it well!
cialis daily reviews generic cialis at walmart cialis prezzo in linea basso cheap cialis try it no rx cialis cialis canadian drugs when can i take another cialis recommended site cialis kanada cialis 5mg non 5 mg cialis generici
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:06 ب.ظ

Really loads of valuable info!
prezzo cialis a buon mercato cost of cialis cvs we recommend cialis best buy we choice cialis pfizer india prescription doctor cialis 40 mg cialis what if i take import cialis cialis mit grapefruitsaft usa cialis online 200 cialis coupon
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:59 ق.ظ

You made your position quite well!.
cialis professional from usa usa cialis online 5 mg cialis coupon printable cialis 5 mg funziona cialis diario compra cialis pas cher paris cialis tablets cialis cipla best buy cialis 50 mg soft tab cialis canada on line
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:52 ق.ظ

Kudos. Fantastic stuff!
cialis authentique suisse how do cialis pills work generic cialis in vietnam cialis y deporte viagra vs cialis vs levitra where do you buy cialis cialis super kamagra non 5 mg cialis generici effetti del cialis cialis daily
شنبه 25 خرداد 1398 01:04 ب.ظ

Cheers, Quite a lot of information.

cialis online holland cialis para que sirve cialis official site cialis savings card cialis 5 mg order a sample of cialis buy online cialis 5mg order a sample of cialis cialis price in bangalore wow cialis 20
جمعه 24 خرداد 1398 10:52 ب.ظ

Fine posts. Thanks a lot.
where cheapest cialis tadalafil 20mg if a woman takes a mans cialis cialis 5 mg effetti collateral generic cialis 20mg uk we like it safe cheap cialis when can i take another cialis cialis daily reviews click here to buy cialis if a woman takes a mans cialis
جمعه 24 خرداد 1398 08:40 ق.ظ

You've made your point very well..
cialis alternative overnight cialis tadalafil buy cialis online cialis canadian drugs cialis 5mg recommended site cialis kanada cialis 05 tesco price cialis cialis 20mg look here cialis order on line
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:50 ب.ظ

Seriously tons of excellent data!
cialis 05 click here to buy cialis safe site to buy cialis online cialis pills the best choice cialis woman click here to buy cialis enter site very cheap cialis cialis 5 effetti collaterali no prescription cialis cheap tadalafil
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:27 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis price in bangalore cialis generico online cialis patent expiration non 5 mg cialis generici canada discount drugs cialis viagra or cialis cialis tablets for sale cialis therapie tadalafil 20 mg viagra cialis levitra
یکشنبه 19 خرداد 1398 01:30 ق.ظ

You explained it well.
low dose cialis blood pressure does cialis cause gout cialis 50 mg soft tab prices for cialis 50mg cialis cuantos mg hay cialis wir preise low cost cialis 20mg click here take cialis we recommend cialis best buy cialis generic
شنبه 18 خرداد 1398 03:27 ق.ظ

Awesome! Its really remarkable article, I have got much clear idea about from this article.
شنبه 7 اردیبهشت 1398 03:57 ق.ظ
natural ed cures that work http://viagralim.us natural ed cures that work !
It's really a cool and helpful piece of information. I am happy that you simply shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.
چهارشنبه 21 فروردین 1398 04:03 ب.ظ

Fantastic tips. Regards!
are canadian online pharmacies safe online pharmacies mexico north west pharmacy canada canadianpharmacy buy viagra now aarp recommended canadian online pharmacies canada pharmacies account canadian online pharmacies rated online canadian discount pharmacies online drug store
جمعه 16 آذر 1397 01:08 ق.ظ

Truly a lot of amazing material.
5 mg cialis coupon printable tadalafil 20mg prix cialis once a da cialis reviews cost of cialis cvs prices for cialis 50mg cialis pills price each buy cialis online legal we like it cialis soft gel try it no rx cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:06 ق.ظ

Thanks! A lot of posts!

how does cialis work cialis price in bangalore wow cialis 20 buy cialis online nz when can i take another cialis cialis dosage pastillas cialis y alcoho cialis pills boards tadalafilo cipla cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 01:19 ق.ظ

This is nicely said. .
buy original cialis where to buy cialis in ontario trusted tabled cialis softabs generic cialis in vietnam look here cialis order on line legalidad de comprar cialis cialis 5mg side effects of cialis cialis daily dose generic cialis daily dose generic
یکشنبه 11 آذر 1397 12:12 ب.ظ

You said it nicely.!
can i take cialis and ecstasy look here cialis order on line cialis tadalafil online how do cialis pills work we recommend cialis best buy generic cialis levitra cialis generic tadalafil buy buy generic cialis generic cialis levitra brand cialis nl
شنبه 10 آذر 1397 12:03 ب.ظ

With thanks. Ample stuff.

chinese cialis 50 mg online prescriptions cialis female cialis no prescription buy online cialis 5mg cialis tadalafil online cialis taglich low dose cialis blood pressure buying brand cialis online viagra vs cialis cialis usa cost
شنبه 10 آذر 1397 12:42 ق.ظ

Thanks a lot! Great information.
are there generic cialis generic cialis review uk cialis official site click now cialis from canada we like it cialis price cialis great britain achat cialis en europe calis cialis 5 effetti collaterali cialis canadian drugs
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:59 ق.ظ

Incredible lots of wonderful knowledge.
cialis 30 day trial coupon side effects for cialis prezzo cialis a buon mercato cialis coupons printable cialis for sale cialis tadalafil click here cialis daily uk achat cialis en suisse cialis online cialis 5 mg para diabeticos
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:32 ب.ظ

Good info, Thanks.
online cialis we choice cialis pfizer india cialis 5 effetti collaterali discount cialis cialis 10 doctissimo wow cialis tadalafil 100mg we like it safe cheap cialis cialis prezzo di mercato cialis 20 mg cost cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:33 ق.ظ

You said it adequately..
buy cialis uk no prescription order generic cialis online tadalafil 20mg cialis patent expiration cialis therapie cialis canada cialis generico lilly cialis authentique suisse chinese cialis 50 mg cialis prezzo di mercato
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:38 ق.ظ

Incredible a good deal of good facts.
buy levitra 10mg buy levitra 20 mg buy levitra online levitra 10 mg kopen vardenafil 20mg levitra generic generic levitra levitra prices cheap 20mg levitra buy levitra 10mg
سه شنبه 10 مهر 1397 04:44 ق.ظ

You said it perfectly.!
if a woman takes a mans cialis cialis canadian drugs we choice free trial of cialis only now cialis for sale in us cialis 50 mg soft tab cialis 5mg billiger buy brand cialis cheap cialis reviews weblink price cialis order cialis from india
یکشنبه 8 مهر 1397 02:11 ق.ظ

Amazing postings, Thank you.
5 mg cialis coupon printable warnings for cialis cialis professional yohimbe buy brand cialis cheap cialis 5 mg effetti collateral cialis coupons cialis side effects dangers cialis sicuro in linea brand cialis generic cialis rezeptfrei sterreich
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:24 ب.ظ

Amazing stuff. Regards!
side effects for cialis cialis sale online american pharmacy cialis deutschland cialis online achat cialis en itali cialis 200 dollar savings card what is cialis cialis rckenschmerzen rx cialis para comprar cialis usa cost
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:21 ب.ظ

Wonderful facts. With thanks.
online drug store pharmacy near me online pharmacies in usa canadian pharmaceuticals stocks canada pharmacies account canada pharmacies most reliable canadian online pharmacies canada drug pharmacy online canadian discount pharmacies cialis canadian pharmacy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30مدیر وبلاگ : امین احمدی بیرگانی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :