تبلیغات
بنه وار طایفه شهنی - نام بختیاری
 
بنه وار طایفه شهنی
جمعه 10 اردیبهشت 1395 :: امین احمدی بیرگانی

نامهای(لری) باستانی كه بر سنگ نگاره ها حك شده

تیامسیش = چشمهایم برایش

تیاناز = چشمهای زیبا

خورباتشو = خورشید . باد . اتش. اب

چی تیا داس = مثل چشمهای مادرش هست

دوراونتاش = دور . آن. آتش

تیاسنیس = بدون چشم ... كور

هوبانتی = خوب چشمهایی دارد

نپیرشیا = هیچ وقت پیر نشوی نكورشیا =هیچ وقت خاموش نشوی

اونتش كال = آن اتش زیاد

چغایورد

گوتییر

ناهونته

سوتروك

سیمانه = برای ما هست

سیمونی = برای من هستی

" نام دختر :

آریانا = اسم دخترانه لری مشتق از کلمه آرییی (ایرانی)

آسا = کسی که بدو مهر فراوان دارند - نام چوبی مقدس در باور لرهاست - عصا - ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی تکیه گاه والدین گفته می شود)

آسو = افق - محل پایین رفتن خورشید

آساره = ستاره

تیام = چشمهایم. به معنی چشم هایم و در واقع به مفهوم عزیز دل یا همه چیزم می باشد

تیارا = چشم آرا. روشنی چشم

سایدا = سایه مادر. سایه مادر، پناه مادر

برگام = به ضم ب ، ابروهایم

سوتیام = نور چشمانم مرکب از سو به معنای نور و روشنایی و تیام به معنای دو چشم است

دنا = نام کوهی در کهگیلویه و بویراحمد

نَشمی = زن زیبا رو - خوش رو - زیبا

نَشمین= زن زیبا رو - خوش رو – زیبا

چیدا = مثل مادر. مانند مادر یا از لحاظ مهر و عاطفه شبیه مهر مادرانه، برای دختر

چیمه = مثل ماه نامی دخترانه

تیدا = چشم مادر

ایلماه = ماه ایل

ایلدا = مادر ایل

تُرنه (torne) = ....

تیاناز = کسی که چشمهای نازی دارد

تی ناز = چشم ناز

آساره = آستاره = ستاره

داگل = مادر گل

سو تیام = نور چشمانم

بُرگام = ابروهایم

تِی گل = کنار گل

تی گل = چشم گل

ایل سیت میرا = ایل برایت بمیرد

چی گل = مثل گل

نَشمین = باوقار

دالیا = مادر زیبا

سی‌ناز =

می‌ناز =

هانا = فریاد، اسم دختر (لری لرستان)

هرسام = اشکهام کنیه از عزیزم، نامی برای دختر

هرنگ = تاب و توان دل و مجازا قدرت و امید زندگی، برای دختر و پسر

هیلمی =داری موی بور و زرد مانند. اسم زیبا برای دختر خانم ها (لری لرستانی)

سی دا = به معنی هدیه برای مادر

سیدا = سرپناه مادر، اسم زیبا برای دختر

ستین = به معنی عزیز . ستون ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی ستون و تکیه گاه والدین گفته می شود)

دلسا = به معنی عزیز دل و تکیه گاه

ساواش = به معنی سایه همراه

نارینا = به معنی مثل دانه انار، افسانه ای لری

هرنگ = به معنی آرامش و تسکین دهنده

ایلدا = به معنی مادر ایل، شیرزن

منتیا = به معنی درون چشمان، کنایه از بسیار عزیز بودن است

هیلناز = به معنی سرخگون ، نازنین و به رنگ بور

انوس = به معنی مثل باد، سریع

مریدا = به معنی مثل مادر

گلاره = چشم

هاویر = به معنی در یاد مانده

دیارا = به معنی شاخص و نامدار

ویرا = یاد و خاطره، اسم دختر و پسر

نیش ها = نوش طلب - درپی آرامش - صلح جو - کام طلب

ریشنا = روشنا - نور - روشنایی

رۈشنا = روشنا - نور - روشنایی

خاتی = بانو - خاتون

خاتین = بانو - خاتون

***********************************************************

" نام پسر :

بهرود = بهترین فرزند

بردین = ( سنگی ، مقاوم ، نام طایفه ای از اسیوند )

دامون = دامنه کوه

ارسام = اشکهایم

هیرمان = به یاد ماندنی

پایاز = پایدار

آسا = عزیز

آوان = نام سلسله پادشاهی در لرستان

آرتا = فرمانده کاسیان (لرها) در سپاه دوم خشایارشاه هنگام حمله به یونان

تاراز = نام کوهی در چهار محال و بختیاری

هیرو = مبارک

سالیز = سایه + لیز =خانه

و هیوا = امید این اسمها را نمیدونم دقیقا اسم دختر هست یا پسر. به احتمال زیاد برای دختر استفاده میشه.(طبق گفته دوستان)

آرمون = ( آرزو )

آرمُن = (آرزو )

آرُمی = ( آرامش و آسایش )

آرمین = ( آرزو ، شوق و عشق )

آرُنگ = ( آهنگ ، ناله)

آستـُن = ( صخره ی پلکانی )

آشو = ( شاهین)

آلان ( بهانه ) -

آراز = ( بغض )

اُردی = ( سپاه ، لشگر )

اِزما = ( آزمایش کننده )

اِستیم ( ستون ، تکیه گاه )

اِشگار = ( شکر گزار ، سپاسگزار )

اَشنا ( شنوا)

اَلتاش ( صخره )

اُلمان ( نام شعر و آهنگی معروف ، عاشق یا معشوقی خیالی )

اَلَو = ( عقاب )

اِلیما = ( قومی باستانی که در بختیاری می زیسته اند و پایتخت آنها ایاپیر ( ایذه) بوده

اوسین = ( افسون ، دعا )

ایاس = ( یاد ، خیال )

ایما = ( ما )

ایمانی = ( خودمانی ، از ما )

بئوار = ( غریب ، بی موطن )

بازیار = ( درو گر )

بانده = ( پرنده )

باوام = ( عزیزم )

باوان = ( کس و کار ، فامیل پدری )

باهنده = ( پرنده )

بایار = (دردمند )

برفیز = ( بهمن )

بَروک = ( پیکر و اندام )

بروهی = ( آفرین ، مرحبا )

بشتار = ( آرزو مند )

بشگار = ( سپاسگزار )

بندیر = ( گرفتار ،منتظر )

بنیا = ( پیشرو ، پیشواز )

بهدار= ( پنهان )

بــِــیرُم = ( برف و بوران )

پرمند = ( پرتو)

پایار = = ( پایدار ، مقاوم )

پرناک = ( جوان بالغ و برومند ، نوزاد پرنده ، آماده پرواز ، دور افتاده و مهجور )

پریش = ( آشفته حال )

پریوان ( دستیار شبان ، آنکه گوشه و کنار را شبانی می دهد )

پیا = ( نوعی گیاه

ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود )

پیوار = ( نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود )

تاپـــِـر ( تنها ، منزوی )

تاراز = ( کوهی در مرکز بختیاری )

تاشین = ( همچون صخره ، سخت و مقاوم )

تاوینا = ( برابر ، همسان ، میزان )

تَوار = ( صخره )

تی تــُر = ( تیر انداز )

تیرَش = ( چشم عسلی ، آنکه رنگ چشم اش به زردی می زند )

تیفون = ( طوفان ، موج)

تیکلا = ( آخرین اتابک بختیاری )

تیگدار = ( خوش اقبال )

تیلا = ( عصای دست ، تکیه گاه )

تیمدار = ( اصل و نصب دار ، اصیل )

چاریار ( باهوش ، گره گشا )

چرام ( چراغ من )

چزار = ( آرزومند ، حسرت به دل )

چگا = ( کوه کوچک و کم ارتفاع )

چوخا = ( تنپوش قوم بختیاری )

چیگین = ( همچون جان ، عزیز جانی )

حامین = ( حمایتگر )

خوُِگــِـر = ( ساکت ، متین ، خوددار )

داوار = ( موطن مادری )

درستبا = ( سالم باش )

دسبار = ( از مناطق بختیاری )

دلِسپید = ( مهربان ، دلپاک )

دلیار - دیار ( آشکار ، تصور و خیال )

تاراز = نام کوهی است در بختیاری

***************************************************

۱- اسامی ارزشی(ارزش مالی): صدتمنی(تومانی) ، اشرفی ، گوهر ، مروارید، زِمْرد، فیروزه ، قیمتی ، زربانو ، زرینه ، دُربانو ، نقره ، گوشواره ، زرین گل ، زرین تاج ، گل زرین ، زیور ، زینت ، تاج بانو ، آن تیکه ، زرین دخت ، زرنوات ، گو طلا ، شاطلا، تاش طلا(تاج) ، ماه طلا ، سیم طلا ، کُوش طلا (کفش) ، زرین طلا ، گل طلا ، خاص طلا ، شکر طلا ، شیرین طلا ، نور طلا ، شم طلا ، سنگین طلا ، زر طلا ، نیم طلا ، ناز طلا و..

۲- اسامی در شان طایفه : بگ زایه (زاده) ، خان زایه ، شاه زایه ، ملک زایه ، ملکه ، بُزرگ، نازملک ، فخر دولت خاور ، کشور ، جُو (جان ، سِلطو (سلطان ) ، ماه سلطو ، سلطو چمن سلطو ، ماه دولت شاپسند ، شازَنو(شاه زنان) ، شاخانم ، شاپری ، شادولت ، شاشا ، شاپرور و ...

۳- اسامی بیان کننده ظرافت و زیبائی :آهو ، حوری ، گل اندام ، گل افتو ، گل بانو ، گل پسن ، نازک نازاره ، گل رخ ، گلاب ، ناز بانو ، خورشید بانو ، لیل بانو ، دُربانو ، ماه صنم ، بانو ، ماه پاره ، گل عنبر و...

‏نامهای(لری) باستانی كه بر سنگ نگاره ها حك شده تیامسیش = چشمهایم برایش تیاناز = چشمهای زیبا خورباتشو = خورشید . باد . اتش. اب چی تیا داس = مثل چشمهای مادرش هست دوراونتاش = دور . آن. آتش تیاسنیس = بدون چشم ... كور هوبانتی = خوب چشمهایی دارد نپیرشیا = هیچ وقت پیر نشوی نكورشیا =هیچ وقت خاموش نشوی اونتش كال = آن اتش زیاد چغایورد گوتییر ناهونته سوتروك سیمانه = برای ما هست سیمونی = برای من هستی " نام دختر : آریانا = اسم دخترانه لری مشتق از کلمه آرییی (ایرانی) آسا = کسی که بدو مهر فراوان دارند - نام چوبی مقدس در باور لرهاست - عصا - ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی تکیه گاه والدین گفته می شود) آسو = افق - محل پایین رفتن خورشید آساره = ستاره تیام = چشمهایم. به معنی چشم هایم و در واقع به مفهوم عزیز دل یا همه چیزم می باشد تیارا = چشم آرا. روشنی چشم سایدا = سایه مادر. سایه مادر، پناه مادر برگام = به ضم ب ، ابروهایم سوتیام = نور چشمانم مرکب از سو به معنای نور و روشنایی و تیام به معنای دو چشم است دنا = نام کوهی در کهگیلویه و بویراحمد نَشمی = زن زیبا رو - خوش رو - زیبا نَشمین= زن زیبا رو - خوش رو – زیبا چیدا = مثل مادر. مانند مادر یا از لحاظ مهر و عاطفه شبیه مهر مادرانه، برای دختر چیمه = مثل ماه نامی دخترانه تیدا = چشم مادر ایلماه = ماه ایل ایلدا = مادر ایل تُرنه (torne) = .... تیاناز = کسی که چشمهای نازی دارد تی ناز = چشم ناز آساره = آستاره = ستاره داگل = مادر گل سو تیام = نور چشمانم بُرگام = ابروهایم تِی گل = کنار گل تی گل = چشم گل ایل سیت میرا = ایل برایت بمیرد چی گل = مثل گل نَشمین = باوقار دالیا = مادر زیبا سی‌ناز = می‌ناز = هانا = فریاد، اسم دختر (لری لرستان) هرسام = اشکهام کنیه از عزیزم، نامی برای دختر هرنگ = تاب و توان دل و مجازا قدرت و امید زندگی، برای دختر و پسر هیلمی =داری موی بور و زرد مانند. اسم زیبا برای دختر خانم ها (لری لرستانی) سی دا = به معنی هدیه برای مادر سیدا = سرپناه مادر، اسم زیبا برای دختر ستین = به معنی عزیز . ستون ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی ستون و تکیه گاه والدین گفته می شود) دلسا = به معنی عزیز دل و تکیه گاه ساواش = به معنی سایه همراه نارینا = به معنی مثل دانه انار، افسانه ای لری هرنگ = به معنی آرامش و تسکین دهنده ایلدا = به معنی مادر ایل، شیرزن منتیا = به معنی درون چشمان، کنایه از بسیار عزیز بودن است هیلناز = به معنی سرخگون ، نازنین و به رنگ بور انوس = به معنی مثل باد، سریع مریدا = به معنی مثل مادر گلاره = چشم هاویر = به معنی در یاد مانده دیارا = به معنی شاخص و نامدار ویرا = یاد و خاطره، اسم دختر

و پسر نیش ها = نوش طلب - درپی آرامش - صلح جو - کام طلب ریشنا = روشنا - نور - روشنایی رۈشنا = روشنا - نور - روشنایی خاتی = بانو - خاتون خاتین = بانو - خاتون

*********************************************************** "

نام پسر : بهرود = بهترین فرزند بردین = ( سنگی ، مقاوم ، نام طایفه ای از اسیوند ) دامون = دامنه کوه ارسام = اشکهایم هیرمان = به یاد ماندنی پایاز = پایدار آسا = عزیز آوان = نام سلسله پادشاهی در لرستان آرتا = فرمانده کاسیان (لرها) در سپاه دوم خشایارشاه هنگام حمله به یونان تاراز = نام کوهی در چهار محال و بختیاری هیرو = مبارک سالیز = سایه + لیز =خانه و هیوا = امید این اسمها را نمیدونم دقیقا اسم دختر هست یا پسر. به احتمال زیاد برای دختر استفاده میشه.(طبق گفته دوستان) آرمون = ( آرزو ) آرمُن = (آرزو ) آرُمی = ( آرامش و آسایش ) آرمین = ( آرزو ، شوق و عشق ) آرُنگ = ( آهنگ ، ناله) آستـُن = ( صخره ی پلکانی ) آشو = ( شاهین) آلان ( بهانه ) - آراز = ( بغض ) اُردی = ( سپاه ، لشگر ) اِزما = ( آزمایش کننده ) اِستیم ( ستون ، تکیه گاه ) اِشگار = ( شکر گزار ، سپاسگزار ) اَشنا ( شنوا) اَلتاش ( صخره ) اُلمان ( نام شعر و آهنگی معروف ، عاشق یا معشوقی خیالی ) اَلَو = ( عقاب ) اِلیما = ( قومی باستانی که در بختیاری می زیسته اند و پایتخت آنها ایاپیر ( ایذه) بوده اوسین = ( افسون ، دعا ) ایاس = ( یاد ، خیال ) ایما = ( ما ) ایمانی = ( خودمانی ، از ما ) بئوار = ( غریب ، بی موطن ) بازیار = ( درو گر ) بانده = ( پرنده ) باوام = ( عزیزم ) باوان = ( کس و کار ، فامیل پدری ) باهنده = ( پرنده ) بایار = (دردمند ) برفیز = ( بهمن ) بَروک = ( پیکر و اندام ) بروهی = ( آفرین ، مرحبا ) بشتار = ( آرزو مند ) بشگار = ( سپاسگزار ) بندیر = ( گرفتار ،منتظر ) بنیا = ( پیشرو ، پیشواز ) بهدار= ( پنهان ) بــِــیرُم = ( برف و بوران ) پرمند = ( پرتو) پایار = = ( پایدار ، مقاوم ) پرناک = ( جوان بالغ و برومند ، نوزاد پرنده ، آماده پرواز ، دور افتاده و مهجور ) پریش = ( آشفته حال ) پریوان ( دستیار شبان ، آنکه گوشه و کنار را شبانی می دهد ) پیا = ( نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود ) پیوار = ( نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود ) تاپـــِـر ( تنها ، منزوی ) تاراز = ( کوهی در مرکز بختیاری ) تاشین = ( همچون صخره ، سخت و مقاوم ) تاوینا = ( برابر ، همسان ، میزان ) تَوار = ( صخره ) تی تــُر = ( تیر انداز ) تیرَش = ( چشم عسلی ، آنکه رنگ چشم اش به زردی می زند ) تیفون = ( طوفان ، موج) تیکلا = ( آخرین اتابک بختیاری ) تیگدار = ( خوش اقبال ) تیلا = ( عصای دست ، تکیه گاه ) تیمدار = ( اصل و نصب دار ، اصیل ) چاریار ( باهوش ، گره گشا ) چرام ( چراغ من ) چزار = ( آرزومند ، حسرت به دل ) چگا = ( کوه کوچک و کم ارتفاع ) چوخا = ( تنپوش قوم بختیاری ) چیگین = ( همچون جان ، عزیز جانی ) حامین = ( حمایتگر ) خوُِگــِـر = ( ساکت ، متین ، خوددار ) داوار = ( موطن مادری ) درستبا = ( سالم باش ) دسبار = ( از مناطق بختیاری ) دلِسپید = ( مهربان ، دلپاک ) دلیار - دیار ( آشکار ، تصور و خیال ) تاراز = نام کوهی است در بختیاری

***************************************************

۱- اسامی ارزشی(ارزش مالی): صدتمنی(تومانی) ، اشرفی ، گوهر ، مروارید، زِمْرد، فیروزه ، قیمتی ، زربانو ، زرینه ، دُربانو ، نقره ، گوشواره ، زرین گل ، زرین تاج ، گل زرین ، زیور ، زینت ، تاج بانو ، آن تیکه ، زرین دخت ، زرنوات ، گو طلا ، شاطلا، تاش طلا(تاج) ، ماه طلا ، سیم طلا ، کُوش طلا (کفش) ، زرین طلا ، گل طلا ، خاص طلا ، شکر طلا ، شیرین طلا ، نور طلا ، شم طلا ، سنگین طلا ، زر طلا ، نیم طلا ، ناز طلا و.. ۲- اسامی در شان طایفه : بگ زایه (زاده) ، خان زایه ، شاه زایه ، ملک زایه ، ملکه ، بُزرگ، نازملک ، فخر دولت خاور ، کشور ، جُو (جان ، سِلطو (سلطان ) ، ماه سلطو ، سلطو چمن سلطو ، ماه دولت شاپسند ، شازَنو(شاه زنان) ، شاخانم ، شاپری ، شادولت ، شاشا ، شاپرور و ... ۳- اسامی بیان کننده ظرافت و زیبائی :آهو ، حوری ، گل اندام ، گل افتو ، گل بانو ، گل پسن ، نازک نازاره ، گل رخ ، گلاب ، ناز بانو ، خورشید بانو ، لیل بانو ، دُربانو ، ماه صنم ، بانو ، ماه پاره

نوع مطلب : آیین ورسوم بختیاری، 
برچسب ها : نام بختیاری، اسامی بختیاری، بختیاری،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:36 ق.ظ

Valuable postings. Regards!
side effects of cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis 100mg suppliers how do cialis pills work cialis daily new zealand cialis in sconto enter site very cheap cialis cialis rckenschmerzen cialis 20mg cialis pills price each
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:10 ب.ظ

Whoa loads of good information!
cialis ahumada cialis pills price each interactions for cialis cialis herbs cialis tablets cialis efficacit buy cialis online legal buy cialis online legal buy cialis online legal look here cialis order on line
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:29 ق.ظ

Reliable knowledge. Thanks.
buy viagra at best place to buy generic viagra online where can i buy cheap viagra buy generic viagra uk viagra online buy generic viagra usa online pharmacy viagra uk buy viagra online canada how to buy generic viagra buy viagra brand
جمعه 3 فروردین 1397 04:40 ب.ظ

Excellent stuff. Thanks!
cialis canada on line how to purchase cialis on line generic cialis levitra cialis pills boards pastillas cialis y alcoho cialis online acquisto online cialis generic for cialis cialis 20 mg effectiveness when will generic cialis be available
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:36 ب.ظ

Thanks a lot! Numerous stuff.

warnings for cialis achat cialis en europe prezzo cialis a buon mercato cost of cialis cvs we recommend cialis info i recommend cialis generico we like it cialis price canadian cialis cialis 50 mg soft tab cialis online nederland
شنبه 18 شهریور 1396 03:25 ب.ظ
My brother suggested I would possibly like this website.
He was entirely right. This publish truly made my day. You
can not consider simply how much time I had spent for this
information! Thanks!
یکشنبه 4 تیر 1396 03:17 ب.ظ
First off I would like to say terrific blog! I had a quick question that I'd like to ask
if you don't mind. I was interested to know how you center yourself and
clear your head prior to writing. I've had a hard time clearing my thoughts in getting my thoughts out there.

I do enjoy writing but it just seems like the first
10 to 15 minutes tend to be lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
Thanks!
سه شنبه 2 خرداد 1396 09:56 ق.ظ
I think the admin of this web site is genuinely working hard in favor of his web site, since here every stuff is
quality based stuff.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مدیر وبلاگ : امین احمدی بیرگانی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :