تبلیغات
بنه وار طایفه شهنی - نام بختیاری
 
بنه وار طایفه شهنی
جمعه 10 اردیبهشت 1395 :: امین احمدی بیرگانی

نامهای(لری) باستانی كه بر سنگ نگاره ها حك شده

تیامسیش = چشمهایم برایش

تیاناز = چشمهای زیبا

خورباتشو = خورشید . باد . اتش. اب

چی تیا داس = مثل چشمهای مادرش هست

دوراونتاش = دور . آن. آتش

تیاسنیس = بدون چشم ... كور

هوبانتی = خوب چشمهایی دارد

نپیرشیا = هیچ وقت پیر نشوی نكورشیا =هیچ وقت خاموش نشوی

اونتش كال = آن اتش زیاد

چغایورد

گوتییر

ناهونته

سوتروك

سیمانه = برای ما هست

سیمونی = برای من هستی

" نام دختر :

آریانا = اسم دخترانه لری مشتق از کلمه آرییی (ایرانی)

آسا = کسی که بدو مهر فراوان دارند - نام چوبی مقدس در باور لرهاست - عصا - ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی تکیه گاه والدین گفته می شود)

آسو = افق - محل پایین رفتن خورشید

آساره = ستاره

تیام = چشمهایم. به معنی چشم هایم و در واقع به مفهوم عزیز دل یا همه چیزم می باشد

تیارا = چشم آرا. روشنی چشم

سایدا = سایه مادر. سایه مادر، پناه مادر

برگام = به ضم ب ، ابروهایم

سوتیام = نور چشمانم مرکب از سو به معنای نور و روشنایی و تیام به معنای دو چشم است

دنا = نام کوهی در کهگیلویه و بویراحمد

نَشمی = زن زیبا رو - خوش رو - زیبا

نَشمین= زن زیبا رو - خوش رو – زیبا

چیدا = مثل مادر. مانند مادر یا از لحاظ مهر و عاطفه شبیه مهر مادرانه، برای دختر

چیمه = مثل ماه نامی دخترانه

تیدا = چشم مادر

ایلماه = ماه ایل

ایلدا = مادر ایل

تُرنه (torne) = ....

تیاناز = کسی که چشمهای نازی دارد

تی ناز = چشم ناز

آساره = آستاره = ستاره

داگل = مادر گل

سو تیام = نور چشمانم

بُرگام = ابروهایم

تِی گل = کنار گل

تی گل = چشم گل

ایل سیت میرا = ایل برایت بمیرد

چی گل = مثل گل

نَشمین = باوقار

دالیا = مادر زیبا

سی‌ناز =

می‌ناز =

هانا = فریاد، اسم دختر (لری لرستان)

هرسام = اشکهام کنیه از عزیزم، نامی برای دختر

هرنگ = تاب و توان دل و مجازا قدرت و امید زندگی، برای دختر و پسر

هیلمی =داری موی بور و زرد مانند. اسم زیبا برای دختر خانم ها (لری لرستانی)

سی دا = به معنی هدیه برای مادر

سیدا = سرپناه مادر، اسم زیبا برای دختر

ستین = به معنی عزیز . ستون ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی ستون و تکیه گاه والدین گفته می شود)

دلسا = به معنی عزیز دل و تکیه گاه

ساواش = به معنی سایه همراه

نارینا = به معنی مثل دانه انار، افسانه ای لری

هرنگ = به معنی آرامش و تسکین دهنده

ایلدا = به معنی مادر ایل، شیرزن

منتیا = به معنی درون چشمان، کنایه از بسیار عزیز بودن است

هیلناز = به معنی سرخگون ، نازنین و به رنگ بور

انوس = به معنی مثل باد، سریع

مریدا = به معنی مثل مادر

گلاره = چشم

هاویر = به معنی در یاد مانده

دیارا = به معنی شاخص و نامدار

ویرا = یاد و خاطره، اسم دختر و پسر

نیش ها = نوش طلب - درپی آرامش - صلح جو - کام طلب

ریشنا = روشنا - نور - روشنایی

رۈشنا = روشنا - نور - روشنایی

خاتی = بانو - خاتون

خاتین = بانو - خاتون

***********************************************************

" نام پسر :

بهرود = بهترین فرزند

بردین = ( سنگی ، مقاوم ، نام طایفه ای از اسیوند )

دامون = دامنه کوه

ارسام = اشکهایم

هیرمان = به یاد ماندنی

پایاز = پایدار

آسا = عزیز

آوان = نام سلسله پادشاهی در لرستان

آرتا = فرمانده کاسیان (لرها) در سپاه دوم خشایارشاه هنگام حمله به یونان

تاراز = نام کوهی در چهار محال و بختیاری

هیرو = مبارک

سالیز = سایه + لیز =خانه

و هیوا = امید این اسمها را نمیدونم دقیقا اسم دختر هست یا پسر. به احتمال زیاد برای دختر استفاده میشه.(طبق گفته دوستان)

آرمون = ( آرزو )

آرمُن = (آرزو )

آرُمی = ( آرامش و آسایش )

آرمین = ( آرزو ، شوق و عشق )

آرُنگ = ( آهنگ ، ناله)

آستـُن = ( صخره ی پلکانی )

آشو = ( شاهین)

آلان ( بهانه ) -

آراز = ( بغض )

اُردی = ( سپاه ، لشگر )

اِزما = ( آزمایش کننده )

اِستیم ( ستون ، تکیه گاه )

اِشگار = ( شکر گزار ، سپاسگزار )

اَشنا ( شنوا)

اَلتاش ( صخره )

اُلمان ( نام شعر و آهنگی معروف ، عاشق یا معشوقی خیالی )

اَلَو = ( عقاب )

اِلیما = ( قومی باستانی که در بختیاری می زیسته اند و پایتخت آنها ایاپیر ( ایذه) بوده

اوسین = ( افسون ، دعا )

ایاس = ( یاد ، خیال )

ایما = ( ما )

ایمانی = ( خودمانی ، از ما )

بئوار = ( غریب ، بی موطن )

بازیار = ( درو گر )

بانده = ( پرنده )

باوام = ( عزیزم )

باوان = ( کس و کار ، فامیل پدری )

باهنده = ( پرنده )

بایار = (دردمند )

برفیز = ( بهمن )

بَروک = ( پیکر و اندام )

بروهی = ( آفرین ، مرحبا )

بشتار = ( آرزو مند )

بشگار = ( سپاسگزار )

بندیر = ( گرفتار ،منتظر )

بنیا = ( پیشرو ، پیشواز )

بهدار= ( پنهان )

بــِــیرُم = ( برف و بوران )

پرمند = ( پرتو)

پایار = = ( پایدار ، مقاوم )

پرناک = ( جوان بالغ و برومند ، نوزاد پرنده ، آماده پرواز ، دور افتاده و مهجور )

پریش = ( آشفته حال )

پریوان ( دستیار شبان ، آنکه گوشه و کنار را شبانی می دهد )

پیا = ( نوعی گیاه

ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود )

پیوار = ( نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود )

تاپـــِـر ( تنها ، منزوی )

تاراز = ( کوهی در مرکز بختیاری )

تاشین = ( همچون صخره ، سخت و مقاوم )

تاوینا = ( برابر ، همسان ، میزان )

تَوار = ( صخره )

تی تــُر = ( تیر انداز )

تیرَش = ( چشم عسلی ، آنکه رنگ چشم اش به زردی می زند )

تیفون = ( طوفان ، موج)

تیکلا = ( آخرین اتابک بختیاری )

تیگدار = ( خوش اقبال )

تیلا = ( عصای دست ، تکیه گاه )

تیمدار = ( اصل و نصب دار ، اصیل )

چاریار ( باهوش ، گره گشا )

چرام ( چراغ من )

چزار = ( آرزومند ، حسرت به دل )

چگا = ( کوه کوچک و کم ارتفاع )

چوخا = ( تنپوش قوم بختیاری )

چیگین = ( همچون جان ، عزیز جانی )

حامین = ( حمایتگر )

خوُِگــِـر = ( ساکت ، متین ، خوددار )

داوار = ( موطن مادری )

درستبا = ( سالم باش )

دسبار = ( از مناطق بختیاری )

دلِسپید = ( مهربان ، دلپاک )

دلیار - دیار ( آشکار ، تصور و خیال )

تاراز = نام کوهی است در بختیاری

***************************************************

۱- اسامی ارزشی(ارزش مالی): صدتمنی(تومانی) ، اشرفی ، گوهر ، مروارید، زِمْرد، فیروزه ، قیمتی ، زربانو ، زرینه ، دُربانو ، نقره ، گوشواره ، زرین گل ، زرین تاج ، گل زرین ، زیور ، زینت ، تاج بانو ، آن تیکه ، زرین دخت ، زرنوات ، گو طلا ، شاطلا، تاش طلا(تاج) ، ماه طلا ، سیم طلا ، کُوش طلا (کفش) ، زرین طلا ، گل طلا ، خاص طلا ، شکر طلا ، شیرین طلا ، نور طلا ، شم طلا ، سنگین طلا ، زر طلا ، نیم طلا ، ناز طلا و..

۲- اسامی در شان طایفه : بگ زایه (زاده) ، خان زایه ، شاه زایه ، ملک زایه ، ملکه ، بُزرگ، نازملک ، فخر دولت خاور ، کشور ، جُو (جان ، سِلطو (سلطان ) ، ماه سلطو ، سلطو چمن سلطو ، ماه دولت شاپسند ، شازَنو(شاه زنان) ، شاخانم ، شاپری ، شادولت ، شاشا ، شاپرور و ...

۳- اسامی بیان کننده ظرافت و زیبائی :آهو ، حوری ، گل اندام ، گل افتو ، گل بانو ، گل پسن ، نازک نازاره ، گل رخ ، گلاب ، ناز بانو ، خورشید بانو ، لیل بانو ، دُربانو ، ماه صنم ، بانو ، ماه پاره ، گل عنبر و...

‏نامهای(لری) باستانی كه بر سنگ نگاره ها حك شده تیامسیش = چشمهایم برایش تیاناز = چشمهای زیبا خورباتشو = خورشید . باد . اتش. اب چی تیا داس = مثل چشمهای مادرش هست دوراونتاش = دور . آن. آتش تیاسنیس = بدون چشم ... كور هوبانتی = خوب چشمهایی دارد نپیرشیا = هیچ وقت پیر نشوی نكورشیا =هیچ وقت خاموش نشوی اونتش كال = آن اتش زیاد چغایورد گوتییر ناهونته سوتروك سیمانه = برای ما هست سیمونی = برای من هستی " نام دختر : آریانا = اسم دخترانه لری مشتق از کلمه آرییی (ایرانی) آسا = کسی که بدو مهر فراوان دارند - نام چوبی مقدس در باور لرهاست - عصا - ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی تکیه گاه والدین گفته می شود) آسو = افق - محل پایین رفتن خورشید آساره = ستاره تیام = چشمهایم. به معنی چشم هایم و در واقع به مفهوم عزیز دل یا همه چیزم می باشد تیارا = چشم آرا. روشنی چشم سایدا = سایه مادر. سایه مادر، پناه مادر برگام = به ضم ب ، ابروهایم سوتیام = نور چشمانم مرکب از سو به معنای نور و روشنایی و تیام به معنای دو چشم است دنا = نام کوهی در کهگیلویه و بویراحمد نَشمی = زن زیبا رو - خوش رو - زیبا نَشمین= زن زیبا رو - خوش رو – زیبا چیدا = مثل مادر. مانند مادر یا از لحاظ مهر و عاطفه شبیه مهر مادرانه، برای دختر چیمه = مثل ماه نامی دخترانه تیدا = چشم مادر ایلماه = ماه ایل ایلدا = مادر ایل تُرنه (torne) = .... تیاناز = کسی که چشمهای نازی دارد تی ناز = چشم ناز آساره = آستاره = ستاره داگل = مادر گل سو تیام = نور چشمانم بُرگام = ابروهایم تِی گل = کنار گل تی گل = چشم گل ایل سیت میرا = ایل برایت بمیرد چی گل = مثل گل نَشمین = باوقار دالیا = مادر زیبا سی‌ناز = می‌ناز = هانا = فریاد، اسم دختر (لری لرستان) هرسام = اشکهام کنیه از عزیزم، نامی برای دختر هرنگ = تاب و توان دل و مجازا قدرت و امید زندگی، برای دختر و پسر هیلمی =داری موی بور و زرد مانند. اسم زیبا برای دختر خانم ها (لری لرستانی) سی دا = به معنی هدیه برای مادر سیدا = سرپناه مادر، اسم زیبا برای دختر ستین = به معنی عزیز . ستون ( در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی ستون و تکیه گاه والدین گفته می شود) دلسا = به معنی عزیز دل و تکیه گاه ساواش = به معنی سایه همراه نارینا = به معنی مثل دانه انار، افسانه ای لری هرنگ = به معنی آرامش و تسکین دهنده ایلدا = به معنی مادر ایل، شیرزن منتیا = به معنی درون چشمان، کنایه از بسیار عزیز بودن است هیلناز = به معنی سرخگون ، نازنین و به رنگ بور انوس = به معنی مثل باد، سریع مریدا = به معنی مثل مادر گلاره = چشم هاویر = به معنی در یاد مانده دیارا = به معنی شاخص و نامدار ویرا = یاد و خاطره، اسم دختر

و پسر نیش ها = نوش طلب - درپی آرامش - صلح جو - کام طلب ریشنا = روشنا - نور - روشنایی رۈشنا = روشنا - نور - روشنایی خاتی = بانو - خاتون خاتین = بانو - خاتون

*********************************************************** "

نام پسر : بهرود = بهترین فرزند بردین = ( سنگی ، مقاوم ، نام طایفه ای از اسیوند ) دامون = دامنه کوه ارسام = اشکهایم هیرمان = به یاد ماندنی پایاز = پایدار آسا = عزیز آوان = نام سلسله پادشاهی در لرستان آرتا = فرمانده کاسیان (لرها) در سپاه دوم خشایارشاه هنگام حمله به یونان تاراز = نام کوهی در چهار محال و بختیاری هیرو = مبارک سالیز = سایه + لیز =خانه و هیوا = امید این اسمها را نمیدونم دقیقا اسم دختر هست یا پسر. به احتمال زیاد برای دختر استفاده میشه.(طبق گفته دوستان) آرمون = ( آرزو ) آرمُن = (آرزو ) آرُمی = ( آرامش و آسایش ) آرمین = ( آرزو ، شوق و عشق ) آرُنگ = ( آهنگ ، ناله) آستـُن = ( صخره ی پلکانی ) آشو = ( شاهین) آلان ( بهانه ) - آراز = ( بغض ) اُردی = ( سپاه ، لشگر ) اِزما = ( آزمایش کننده ) اِستیم ( ستون ، تکیه گاه ) اِشگار = ( شکر گزار ، سپاسگزار ) اَشنا ( شنوا) اَلتاش ( صخره ) اُلمان ( نام شعر و آهنگی معروف ، عاشق یا معشوقی خیالی ) اَلَو = ( عقاب ) اِلیما = ( قومی باستانی که در بختیاری می زیسته اند و پایتخت آنها ایاپیر ( ایذه) بوده اوسین = ( افسون ، دعا ) ایاس = ( یاد ، خیال ) ایما = ( ما ) ایمانی = ( خودمانی ، از ما ) بئوار = ( غریب ، بی موطن ) بازیار = ( درو گر ) بانده = ( پرنده ) باوام = ( عزیزم ) باوان = ( کس و کار ، فامیل پدری ) باهنده = ( پرنده ) بایار = (دردمند ) برفیز = ( بهمن ) بَروک = ( پیکر و اندام ) بروهی = ( آفرین ، مرحبا ) بشتار = ( آرزو مند ) بشگار = ( سپاسگزار ) بندیر = ( گرفتار ،منتظر ) بنیا = ( پیشرو ، پیشواز ) بهدار= ( پنهان ) بــِــیرُم = ( برف و بوران ) پرمند = ( پرتو) پایار = = ( پایدار ، مقاوم ) پرناک = ( جوان بالغ و برومند ، نوزاد پرنده ، آماده پرواز ، دور افتاده و مهجور ) پریش = ( آشفته حال ) پریوان ( دستیار شبان ، آنکه گوشه و کنار را شبانی می دهد ) پیا = ( نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود ) پیوار = ( نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود ) تاپـــِـر ( تنها ، منزوی ) تاراز = ( کوهی در مرکز بختیاری ) تاشین = ( همچون صخره ، سخت و مقاوم ) تاوینا = ( برابر ، همسان ، میزان ) تَوار = ( صخره ) تی تــُر = ( تیر انداز ) تیرَش = ( چشم عسلی ، آنکه رنگ چشم اش به زردی می زند ) تیفون = ( طوفان ، موج) تیکلا = ( آخرین اتابک بختیاری ) تیگدار = ( خوش اقبال ) تیلا = ( عصای دست ، تکیه گاه ) تیمدار = ( اصل و نصب دار ، اصیل ) چاریار ( باهوش ، گره گشا ) چرام ( چراغ من ) چزار = ( آرزومند ، حسرت به دل ) چگا = ( کوه کوچک و کم ارتفاع ) چوخا = ( تنپوش قوم بختیاری ) چیگین = ( همچون جان ، عزیز جانی ) حامین = ( حمایتگر ) خوُِگــِـر = ( ساکت ، متین ، خوددار ) داوار = ( موطن مادری ) درستبا = ( سالم باش ) دسبار = ( از مناطق بختیاری ) دلِسپید = ( مهربان ، دلپاک ) دلیار - دیار ( آشکار ، تصور و خیال ) تاراز = نام کوهی است در بختیاری

***************************************************

۱- اسامی ارزشی(ارزش مالی): صدتمنی(تومانی) ، اشرفی ، گوهر ، مروارید، زِمْرد، فیروزه ، قیمتی ، زربانو ، زرینه ، دُربانو ، نقره ، گوشواره ، زرین گل ، زرین تاج ، گل زرین ، زیور ، زینت ، تاج بانو ، آن تیکه ، زرین دخت ، زرنوات ، گو طلا ، شاطلا، تاش طلا(تاج) ، ماه طلا ، سیم طلا ، کُوش طلا (کفش) ، زرین طلا ، گل طلا ، خاص طلا ، شکر طلا ، شیرین طلا ، نور طلا ، شم طلا ، سنگین طلا ، زر طلا ، نیم طلا ، ناز طلا و.. ۲- اسامی در شان طایفه : بگ زایه (زاده) ، خان زایه ، شاه زایه ، ملک زایه ، ملکه ، بُزرگ، نازملک ، فخر دولت خاور ، کشور ، جُو (جان ، سِلطو (سلطان ) ، ماه سلطو ، سلطو چمن سلطو ، ماه دولت شاپسند ، شازَنو(شاه زنان) ، شاخانم ، شاپری ، شادولت ، شاشا ، شاپرور و ... ۳- اسامی بیان کننده ظرافت و زیبائی :آهو ، حوری ، گل اندام ، گل افتو ، گل بانو ، گل پسن ، نازک نازاره ، گل رخ ، گلاب ، ناز بانو ، خورشید بانو ، لیل بانو ، دُربانو ، ماه صنم ، بانو ، ماه پاره

نوع مطلب : آیین ورسوم بختیاری، 
برچسب ها : نام بختیاری، اسامی بختیاری، بختیاری،
لینک های مرتبط :
جمعه 16 آذر 1397 01:08 ق.ظ

Truly a lot of amazing material.
5 mg cialis coupon printable tadalafil 20mg prix cialis once a da cialis reviews cost of cialis cvs prices for cialis 50mg cialis pills price each buy cialis online legal we like it cialis soft gel try it no rx cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:06 ق.ظ

Thanks! A lot of posts!

how does cialis work cialis price in bangalore wow cialis 20 buy cialis online nz when can i take another cialis cialis dosage pastillas cialis y alcoho cialis pills boards tadalafilo cipla cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 01:19 ق.ظ

This is nicely said. .
buy original cialis where to buy cialis in ontario trusted tabled cialis softabs generic cialis in vietnam look here cialis order on line legalidad de comprar cialis cialis 5mg side effects of cialis cialis daily dose generic cialis daily dose generic
یکشنبه 11 آذر 1397 12:12 ب.ظ

You said it nicely.!
can i take cialis and ecstasy look here cialis order on line cialis tadalafil online how do cialis pills work we recommend cialis best buy generic cialis levitra cialis generic tadalafil buy buy generic cialis generic cialis levitra brand cialis nl
شنبه 10 آذر 1397 12:03 ب.ظ

With thanks. Ample stuff.

chinese cialis 50 mg online prescriptions cialis female cialis no prescription buy online cialis 5mg cialis tadalafil online cialis taglich low dose cialis blood pressure buying brand cialis online viagra vs cialis cialis usa cost
شنبه 10 آذر 1397 12:42 ق.ظ

Thanks a lot! Great information.
are there generic cialis generic cialis review uk cialis official site click now cialis from canada we like it cialis price cialis great britain achat cialis en europe calis cialis 5 effetti collaterali cialis canadian drugs
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:59 ق.ظ

Incredible lots of wonderful knowledge.
cialis 30 day trial coupon side effects for cialis prezzo cialis a buon mercato cialis coupons printable cialis for sale cialis tadalafil click here cialis daily uk achat cialis en suisse cialis online cialis 5 mg para diabeticos
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:32 ب.ظ

Good info, Thanks.
online cialis we choice cialis pfizer india cialis 5 effetti collaterali discount cialis cialis 10 doctissimo wow cialis tadalafil 100mg we like it safe cheap cialis cialis prezzo di mercato cialis 20 mg cost cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:33 ق.ظ

You said it adequately..
buy cialis uk no prescription order generic cialis online tadalafil 20mg cialis patent expiration cialis therapie cialis canada cialis generico lilly cialis authentique suisse chinese cialis 50 mg cialis prezzo di mercato
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:38 ق.ظ

Incredible a good deal of good facts.
buy levitra 10mg buy levitra 20 mg buy levitra online levitra 10 mg kopen vardenafil 20mg levitra generic generic levitra levitra prices cheap 20mg levitra buy levitra 10mg
سه شنبه 10 مهر 1397 04:44 ق.ظ

You said it perfectly.!
if a woman takes a mans cialis cialis canadian drugs we choice free trial of cialis only now cialis for sale in us cialis 50 mg soft tab cialis 5mg billiger buy brand cialis cheap cialis reviews weblink price cialis order cialis from india
یکشنبه 8 مهر 1397 02:11 ق.ظ

Amazing postings, Thank you.
5 mg cialis coupon printable warnings for cialis cialis professional yohimbe buy brand cialis cheap cialis 5 mg effetti collateral cialis coupons cialis side effects dangers cialis sicuro in linea brand cialis generic cialis rezeptfrei sterreich
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:24 ب.ظ

Amazing stuff. Regards!
side effects for cialis cialis sale online american pharmacy cialis deutschland cialis online achat cialis en itali cialis 200 dollar savings card what is cialis cialis rckenschmerzen rx cialis para comprar cialis usa cost
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:21 ب.ظ

Wonderful facts. With thanks.
online drug store pharmacy near me online pharmacies in usa canadian pharmaceuticals stocks canada pharmacies account canada pharmacies most reliable canadian online pharmacies canada drug pharmacy online canadian discount pharmacies cialis canadian pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:50 ق.ظ

You said it adequately.!
buy viagra sildenafil buy cheap viagra online with prescription buying viagra online uk where can i buy viagra online uk how to order viagra pills uk cheap viagra buy generic viagra online usa buy generic viagra cheap where to buy cheap viagra order viagra usa
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:12 ب.ظ

You said it very well.!
female cialis no prescription cialis manufacturer coupon acquisto online cialis cialis mit grapefruitsaft india cialis 100mg cost 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis dose 30mg usa cialis online buy cheap cialis in uk viagra vs cialis vs levitra
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:38 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis 10mg prix pharmaci costo in farmacia cialis buy cheap cialis in uk cialis tablets for sale buy generic cialis generico cialis mexico we recommend cheapest cialis cialis herbs cialis for daily use cialis from canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:15 ق.ظ

You said it very well..
buy viagra uk how to buy viagra on line viagra order online buying viagra uk is buying viagra online safe sildenafil without prescription uk viagra online canada buy real viagra online uk buy viagra over the counter buying viagra online uk
دوشنبه 22 مرداد 1397 12:03 ق.ظ

Regards! I like this.
buy cheap cialis in uk cialis for sale in europa buying cialis overnight buying cialis on internet click here cialis daily uk cialis 50 mg soft tab cialis generique cialis dosage amounts cialis 20 mg cut in half prices for cialis 50mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:36 ق.ظ

Valuable postings. Regards!
side effects of cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis 100mg suppliers how do cialis pills work cialis daily new zealand cialis in sconto enter site very cheap cialis cialis rckenschmerzen cialis 20mg cialis pills price each
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:10 ب.ظ

Whoa loads of good information!
cialis ahumada cialis pills price each interactions for cialis cialis herbs cialis tablets cialis efficacit buy cialis online legal buy cialis online legal buy cialis online legal look here cialis order on line
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:29 ق.ظ

Reliable knowledge. Thanks.
buy viagra at best place to buy generic viagra online where can i buy cheap viagra buy generic viagra uk viagra online buy generic viagra usa online pharmacy viagra uk buy viagra online canada how to buy generic viagra buy viagra brand
جمعه 3 فروردین 1397 04:40 ب.ظ

Excellent stuff. Thanks!
cialis canada on line how to purchase cialis on line generic cialis levitra cialis pills boards pastillas cialis y alcoho cialis online acquisto online cialis generic for cialis cialis 20 mg effectiveness when will generic cialis be available
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:36 ب.ظ

Thanks a lot! Numerous stuff.

warnings for cialis achat cialis en europe prezzo cialis a buon mercato cost of cialis cvs we recommend cialis info i recommend cialis generico we like it cialis price canadian cialis cialis 50 mg soft tab cialis online nederland
شنبه 18 شهریور 1396 03:25 ب.ظ
My brother suggested I would possibly like this website.
He was entirely right. This publish truly made my day. You
can not consider simply how much time I had spent for this
information! Thanks!
یکشنبه 4 تیر 1396 03:17 ب.ظ
First off I would like to say terrific blog! I had a quick question that I'd like to ask
if you don't mind. I was interested to know how you center yourself and
clear your head prior to writing. I've had a hard time clearing my thoughts in getting my thoughts out there.

I do enjoy writing but it just seems like the first
10 to 15 minutes tend to be lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
Thanks!
سه شنبه 2 خرداد 1396 09:56 ق.ظ
I think the admin of this web site is genuinely working hard in favor of his web site, since here every stuff is
quality based stuff.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مدیر وبلاگ : امین احمدی بیرگانی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :